Stuart Weitzman ft Kate Moss

Dir: Mario Testino

Prod: MarioTestino+

Format: Alexa